Hem och fritidElda utomhus och eldningsförbudFördjupad information om eldningsförbud

Fördjupad information om eldningsförbud

Avdelare

Det är i utgångspunkt tillåtet att elda på din tomt, på grillplatser, i skog och mark, och liknande platser. Denna rättighet är dock förenad med skyldigheter och kan tillfälligt eller varaktigt begränsas genom olika bestämmelser, exempelvis naturskydd, regler om avfallshantering, hänsynskrav mot grannar och omgivning, risk för skogsbrand med mera. 

Räddningstjänsten ansvarar för att övervaka risken för brand i skog och mark, och förvaltar för detta ändamål de kommunala föreskrifterna om förbud mot eldning utomhus utifrån Förordning om skydd mot olyckor. Föreskrifterna i sin helhet finner du här. 

Eldningsförbud mot bakgrund av hög brandrisk infaller vid behov automatiskt inom RDM medlemskommuners område (Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika & Säter) och baseras på en sammanvägning av klimatfaktorer samt räddningstjänstens förmåga. I praktiken betyder detta att vårt inre befäl dagligen (ca kl 10.00 under sommarmånaderna) tar del av SMHI nulägesinformation samt prognos för vädret, och om de avlästa värdena vid tillfället och för en 5-dagarsperiod framöver visar på en dålig eller försämrad situation så infaller förbud. De klimatfaktorer som beaktas är temperatur, relativ luftfuktighet, dygnsnederbörd och vindhastighet. Bedömning om räddningstjänstens förmåga tar utgångspunkt i redan pågående insatser, samhällsstörningar och omständigheterna i övrigt. Det bör i sammanhanget dock noteras att räddningstjänstens förmåga sällan påverkar bedömningen. Tidshorisonten på 5 dagar har valts för att skapa förutsägbarhet i bedömningar utan att enskildas rättigheter påverkas i oförsvarbar omfattning. 

I händelse av att normalförbud eller totalförbud är nödvändigt så kommuniceras detta till RDM medlemskommuner som i sin tur använder sina kanaler för att nå ut med informationen till kommuninnevånarna. Även RDM försöker nå ut till så många som möjligt genom exempelvis sociala medier, hemsida och om möjligt även radio/TV/tidning. 

Ett eldningsförbud omfattar i normalfallet samtliga RDM medlemskommuner, men kan i speciella situationer omfatta delar av det området, exempelvis på en sida av en naturlig gräns, i vissa kommuner och liknande. 

I extrema situationer kan Länsstyrelsen gå in och besluta att hela länet ska omfattas av eldningsförbud. Om detta inträffar upphör tillfälligt RDM föreskrifter och Länsstyrelsens föreskrifter gäller i stället. 

Eldningsförbud omfattas av generella undantag, och enskilda undantag kan sökas för kortare eller längre tid. Läs mer om enskilda undantag här. 

De generella undantagen finns i två nivåer: för normalförbud och för totalförbud. Listan nedan beskriver dessa mer i detalj.

1 undantag för matlagning på egen tomt. Matlagningsanordningen ska vara lämplig för ändamålet, t.ex. en stationär grill men inte en engångsgrill. Storleken på elden (effekten) ska vara anpassad för behovet och inte överdriven, och det får inte finnas någon spridningsrisk till omgivningen. Detta undantag gäller endast vid normalförbud.

2 Undantag för uppvärmningsanordning på egen tomt. Uppvärmningen, t.ex. badtunna, pannmur och liknande ska ske i en lämplig och fysiskt avgränsad anordning, och det får inte finnas någon spridningsrisk till omgivningen. Detta undantag gäller endast vid normalförbud.

3 undantag för matlagning med gas- och vätskeformigt bränsle oaktat plats, men det får inte finnas någon spridningsrisk till omgivningen. Detta undantag gäller endast vid normalförbud.

4 undantag för eldning i konstruktioner på eller över vatten, där brandspridning via gnistor och liknande omöjliggörs. Exempel på detta är båtar, flottar och bryggor. Undantaget gäller samtliga sådana platser men bara vid normalförbud.

5 undantag för eldning i samband med Brandfarliga arbeten och Heta arbeten enligt de särskilda reglerna som ställs upp för detta. Undantaget gäller alltid och oaktat plats.

6 undantag för eldning inom verksamhet som utgör samhällsviktig verksamhet och där eldningen är en del i detta. Undantaget gäller alltid och oaktat plats.

7 undantag för liten/mycket liten och kontrollerad/noga kontrollerad effektutveckling. Undantaget gäller alltid men har olika nivåer. Vid normalförbud handlar det om motsvarande en marschall och vid totalförbud motsvarande ett värmeljus.