Om ossAnslagstavla

Anslagstavla

Avdelare

Anslagstavla

Det här är Räddningstjänsten Dala Mitt officiella anslagstavla. Här publiceras information om förbundsdirektionens sammanträden, tillkännagivanden av justerade protokoll och information om hur ett beslut överklagas.

Avdelare

Förbundsdirektionens arbetsutskott samt förbundsdirektionens sammanträdesdagar 2023

2023-01-23 Arbetsutskott
2023-02-23 Arbetsutskott
2023-03-16 Förbundsdirektion
2023-03-23 Arbetsutskott
2023-04-20 Arbetsutskott
2023-05-04 Förbundsdirektion
2023-06-01 Arbetsutskott
2023-06-15 Förbundsdirektion
2023-10-05 Arbetsutskott
2023-10-19 Förbundsdirektion
2023-11-30 Arbetsutskott
2023-12-14 Förbundsdirektion

Avdelare

Tillkännagivanden

Justerat protokoll
Förbundsdirektions arbetsutskott 2023-06-01

Publicerat
2023-06-01

Datum för anslagets nedtagande
2023-06-26

Dokument
Förbundsdirektionens arbetsutskott 2023-06-01

Justerat protokoll
Förbundsdirektion 2023-05-04

Publicerat
2023-05-10

Datum för anslagets nedtagande
2023-06-01

Dokument
Förbundsdirektion 2023-05-04


Avdelare

Se tidigare protokoll

Anslag/bevis

Vid varje sammanträde skrivs ett protokoll som skrivs under av ordförande och justeringsperson. Detta för att säkerställa att protokollet är riktigt formulerat. Efter justering anslås protokollet på Räddningstjänsten Dala Mitt officiella anslagstavla.

Anslag/bevis är ett viktigt besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag protokollet anslås.

Laglighetsprövning 

Laglighetsprövning hette tidgare kommunalbesvär.
Om du anser att ett beslut som Räddningstjänstens Dala Mitts direktion har tagit är felaktigt, som inte omfattas av LSO eller LBE, kan du begära att en domstol prövar beslutets laglighet. Vid en prövning av lagligheten får domstolen inte ersätta beslutet med något annat beslut, bara upphäva det om det är fattat på ogiltliga grunder.

Vad ska överklagande innehålla?

  • Vilket beslut du vill överklaga.
  • Vilket eller vilka fel du tycker har gjorts.
  • Namn, personnummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.
  • Protokoll eller brev som du vill hänvisa till och skriv vad du vill styrka med dessa.
  • Annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till i sin prövning.

Under hur lång tid kan ett beslut överklagas?

Överklagandet ska vara hos förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet finns anslaget på vår webbplats. Datum står angivet intill anslaget. 

Vart ska begäran om laglighetsprövningen skickas?

Förvaltningsrätten i Falun
Box 45,
791 21 Falun

Vem får överklaga?

Bara de som är kommunmedlemmar i Räddningstjänsten Dala Mitts kommunalförbund har rätt att överklaga beslut genom laglighetsprövning. Medlemmar i förbundet är Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef och Säters kommun. En kommunmedlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger en fastighet i kommunen eller ska betala kommunalskatt i kommunen. Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare) som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföras där.

Till skillnad från många andra myndighetsbeslut är det inte ett krav att man är direkt berörd av beslutet för att begära en laglighetsprövning.

Läs mer

Bestämmelser om laglighetsprövning av kommunala beslut finns i kapitel 13 i den kommunallag som gäller från 1 januari 2018. www.riksdagen.se

På förvaltningsrättens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid ett överklagande och hur ett mål avgörs i förvaltningsrätten. www.domstol.se


Överklaga beslut inom Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Det är även möjligt att överklaga vissa beslut. En överklagan omfattar både ärendet i sak och lagligheten i beslutet.
Om du omfattas om ett sådant beslut har du fått information om detta i samband med beslutet.
Överklagande gällande beslut inom Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, och Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE, kan endast göras av den som beslutet berör. I överklagan ska det framgå vilket beslut som överklagas och hur beslutet önskas ändras. Överklagan skickas skriftligen till Räddningstjänsten Dala Mitt, antingen digitalt via e-post till info@dalamitt.se eller utskrivet med posten till:

Räddningstjänsten Dala Mitt
Lugnetleden 3
791 38 Falun

Överklagan ska vara inkommen inom tre veckor från att beslutet togs emot. Om överklagandet har kommit in i rätt tid till oss skickas den vidare till Länsstyrelsen för prövning.