Dokument och blanketterTaxor och avgifter

Taxor

Avdelare

Här finns våra taxor och avgifter

Avgifter för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE)

Medlemskommunernas föreskrift:
Föreskrift om taxa enligt LSO och LBE

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll

Taxan består av fyra delar:

  1. Administrativ avgift för att täcka kostnader för räddningstjänstens uppföljning och kontroll av privata utförare (sotarfirmor)
  2. Grundavgift för att täcka kostnader för framkörning/förflyttning och administration.
  3. Utförandeavgift för att täcka kostnader för arbete i och kring hus med eldstäder eller byggnader med imkanaler.
  4. Övriga eventuellt tillkommande avgifter för att kompensera för extra tidskrävande, svårplanerade eller kostsamma arbeten samt särskilt materielbehov m.m. En vanlig sådan är s.k. bomkörningsavgift orsakad av att tillträde ej lämnats vid aviserad tid att eller arbetet har avbrutits p g a bristande takskydd och liknande.                     

Taxorna har utformats så att de är lika mellan RDM medlemskommuner.

I taxan anges priser exklusive moms. Moms på 25% tillkommer på alla avgifter förutom brandskyddskontroller i Ludvika, Borlänge och Gagnefs kommuner. Orsaken till skillnaden är att brandskyddskontrollerna i i dessa kommuner utförs av räddningstjänsten och därmed är momsbefriade enligt Mervärdesskattelag (1994:200) 4 kap 6§.

Avdelare

Avgifter i den beslutade taxan kan vara fasta eller tidsberoende. Generellt sett har privatpersoner fasta kostnader medan näringsidkare har tidsbaserade kostnader.

  • Avgifter utöver de i den beslutade taxan får ej faktureras för utförande av lagstadgad brandskyddskontroll eller sotning.
  • Moms och eventuell påminnelseavgift tillkommer enligt gällande lag.
  • Avgifter som kan faktureras enligt den beslutade taxan ska också faktureras såvida inte särskilda skäl finns.
  • Tid och taxa är i utgångspunkt dimensionerat för en person. Om flera tekniker/sotare är nödvändigt får avgift tas för motsvarande antal.
  • Uttagande av avgifter utöver de som är normala (administrativ-, grund- och utförandeavgift) ska särskilt motiveras på faktura så att de kan undgås i framtiden.

Fakturering ska som huvudregel ske till fastighetsägare, därav finns begreppet fastighet i taxan.

Avdelare

Förklaring till taxorna:
Förklaring av poster i taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring

Arbetsordning för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll gällande Falun, Borlänge, Säter och Gagnefs kommun:
Arbetsordning för sotning och brandskyddskontroll

Avdelare

Avgifter automatiska brandlarm

Läs mer här om våra kriterier för debitering av onödiga automatiska larm:
Debitering av onödiga brandlarm