Företag och organisationerTillsynHur går tillsynen till?

Hur går tillsynen till?

Avdelare

Innan en tillsyn skickar räddningstjänsten en kallelse och bokar tid. Vi kan ibland be verksamhetsansvarig att i sin tur kalla ytterligare parter så som fastighetsägare att delta i tillsynen. Det är bra om skyddsombud och brandombud finns med under tillsynen. Vi utför tillsynen på plats i verksamheten.

Vi börjar ofta med att sitta ner och kolla på det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA). Dokumentation kring kontroller och utbildningar är vissa av sakerna vi vill ha en klar bild av. Vi avslutar själva tillsynsbesöket genom att göra en rundvandring. Då kollar vi till exempel på släckutrustning, utrymningsvägar, branddörrar, brandlarm etc.

Efter tillsynen skickar räddningstjänsten ut en så kallad tjänsteanteckning, som beskriver vad vi sett och hur vi tolkat ert brandskydd. Ni har alltid möjlighet att lämna era synpunkter på den.

Om räddningstjänsten kommer fram till att de brister vi sett behöver åtgärdas, kommer vi att skicka krav på detta i ett separat så kallat föreläggande. Verksamheten har sedan en viss tid på sig att rätta till det som räddningstjänsten anser vara skäligt brandskydd. Håller ni inte med oss kan ni välja att överklaga ett föreläggande eller delar av det.

Om ert brandskydd är helt i sin ordning avslutas tillsynen här och vi återkommer om några år för ett nytt tillsynsbesök. Vissa objekt besöker vi oftare än andra beroende på flera olika riskfaktorer.