Företag och organisationerBrandfarliga och explosiva varorBrandfarliga varor

Brandfarliga varor

Avdelare

Brandfarliga varor

När krävs tillstånd?

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara. Om du behöver tillstånd eller inte beror bl.a. på vilken verksamhet du bedriver och på vilken mängd brandfarliga varor du ska hantera. 

Tabell över tillståndpliktig mängd brandfarlig vara

brfv vara tabell.jpg

I kategori Utomhus ingår även hantering av brandfarlig vara i mark. 

Uppgifter om när tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor behövs finner du även i MSBFS 2013:3 föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 

Definition av hantering: tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Oavsett om tillstånd krävs eller inte så ska föreskrifterna för respektive hantering följas.

 
Tillstånd för brandfarlig vara behövs inte för:

  • Brandfarliga gaser och vätskor i fordons bränslesystem.
  • Brandfarliga gaser eller vätskor som används som köldmedium i ett eller flera sammankopplade enhetsaggregat, om köldmediets totala vikt är mindre än 30 kg.
  • Brandfarliga vätskor som används som köldbärare i värmepumpanläggningar med kollektorer i berg, mark eller sjö, för en- eller tvåbostadshus.
  • Brandfarliga gaser och vätskor i behållare med en volym på högst 50 ml.
  • Brandfarlig gas i rörledningssystem med högst 4 bar övertryck för flera förbrukare efter sista ventil i utgående ledning från mät- och reglerstation, produktions- eller lagringsanläggning fram till och med förbrukningsenheten.
  • Gaser som vid 20 °C och normaltrycket 101,3 kPa har ett brännbarhetsområde i luft men som inte är antändbara i en blandning med luft vid en koncentration av 13 volymprocent eller lägre och har ett brännbarhetsområde i luft som är mindre än 12 procentenheter. 
  • Gaser som klassificerats som Brandfarliga gaser kategori 2 enligt CLP-förordningens bilaga VI.
  • Brandfarliga vätskor med en flampunkt högre än 35 °C som har erhållit negativa resultat vid provningen för underhåll av förbränning L.2, del III, avsnitt 32 i femte omarbetade utgåvan av FN-rekommendationerna för transport av farligt gods, handbok för provning och kriterier, utgiven av Förenta Nationerna (ST/SG/AC.10/11/Rev.5).
  • Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C som hanteras i lantbruksverksamhet.


Vem utfärdar tillstånd?

Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarar för tillståndshanteringen för våra fem medlemskommuner Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Ludvika.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ansvarar för tillstånd vid hantering av brandfarliga varor inom försvaret.

 

Hur söker jag tillstånd?

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Detta innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, ritningsunderlag, teknisk specifikation på förvaringsskåp, kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning m.m. 

Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner. 

Klicka här för att komma till ansökningsblanketter

 

Vilka regler gäller för hantering?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter och allmänna råd för hantering av brandfarlig vara. Samtliga finns att hämta på
MSB:s webbplats.

  

Vad är brandfarlig vara? 

Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor brandreaktiva varor och aerosoler.

Till brandfarliga gaser hör alla gaser som kan antändas i luft vid 20 °C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas. Uppgifter finns i respektive produkts säkerhetsdatablad (avsnitt 9).

Brandfarliga vätskor

är alla vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit. Uppgifter finns i respektive produkts säkerhetsdatablad (avsnitt 9).

Brandfarliga och extremt brandfarliga aerosoler:

De aerosoler som är brandfarliga eller extremt brandfarliga enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2013:8) om aerosolbehållare. 

Brandreaktiva varor

innefattar väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

 

Vad kostar tillståndet?

Läs våra taxor och avgifter här.

 

Samråd 

Enligt förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska tillståndshavaren i vissa fall samråda med tillsynsmyndigheten.

9 §. Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska samråda med tillsynsmyndigheten om hur risken för olyckor kan minimeras, om sådant samråd behövs med hänsyn till förändringar i verksamheten, reparations- eller underhållsarbeten eller andra avvikelser från den normala hanteringen.

För att underlätta samrådsförfarandet med Räddningstjänsten kan tillståndshavaren fylla i och skicka in ett formulär tillsammans med en anpassad riskutredning och en skiss/ritning över den planerade åtgärden. Dokumentationen kommer att utgöra grunden för samrådet. Därefter kommer tillståndshavaren att bli kontaktad av Räddningstjänsten för ett samråd via telefon. Här sker även en överenskommelse om ett eventuellt platsbesök.

Samrådet ska inte förväxlas med ett tillstånd till den planerade åtgärden utan räddningstjänstens roll är att stödja verksamhetsutövaren i sitt ansvarsområde. 

Blankett för anmälan om samråd


Tillbudsrapportering

Tillståndshavaren har en skyldighet att underrätta tillståndsmyndigheten om en olycka eller ett tillbud har inträffat till följd av en brand eller explosion. Om Räddningstjänsten varit på plats i samband med tillbudet anses rapporteringen vara uppfylld.

Blankett för rapportering av tillbud

 

Tillsyn

Efter att du fått ditt tillstånd för hantering av brandfarliga varor så är det räddningstjänsten som genomför tillsyn av din verksamhet. Tillsynsbesök genomförs regelbundet och vid tillsynen kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt följs. 

Syntolkning av bild: Brinnande bil