Företag och organisationerBrandfarliga och explosiva varorExplosiva varor

Explosiva varor

 

Avdelare

Explosiva varor


Vad är explosiv vara?

Explosiva varor är explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor.


När krävs tillstånd?

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering, överföring, och import av explosiva varor.

Definition av hantering: tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

MSBFS 2019:1 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor

Avdelare

Vem utfärdar tillstånd?

Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarar för tillstånd för brandfarliga varor i våra fem medlemskommuner (Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Ludvika). 
Det innebär att om du söker tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det Räddningstjänsten Dala Mitt som kommer att hantera din tillståndsansökan. 

Avdelare

Hur söker jag tillstånd?

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Det innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som behövs för din hantering. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, ritningsunderlag, teknisk specifikation på förvaringsskåp, kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning m.m. 
Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner. 


Sök nytt tillstånd i god tid 

En verksamhet som ansöker om nytt tillstånd får automatiskt fortsätta sin verksamhet enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden om ansökan lämnats in senast fyra veckor innan det gamla tillståndet löper ut. Om ansökan lämnas in senare riskerar man att tvingas stoppa verksamheten i väntan på nytt tillstånd. Det är därför mycket viktigt att den som önskar få ett nytt tillstånd lämnar in sin ansökan om detta i god tid 

Blankett för ansökan av tillstånd för hantering av explosiva varor

Så här fyller du i ansökan om tillstånd för hantering av explosiv varor

Blankett för ansökan om handel med fyrverkerier

Avdelare
Avdelare

Försäljning av fyrverkerier

Att hantera fyrverkerier innebär vissa risker. Riskerna finns inte bara när de avfyras, utan även när de förvaras eller säljs. Det är därför viktigt att du som ska sälja fyrverkerier har god kännedom om vad du behöver göra för att förebygga de risker som kan uppstå. Just på grund av att det finns risker förknippade med hanteringen av fyrverkerier, finns regler som styr hur hanteringen ska gå till. 

Handboken om försäljning av fyrverkerier finns för dig som säljer fyrverkerier och vill veta mer om vad reglerna innebär. Du kan läsa om tillstånd, säker förvaring och hantering med mera. Förhoppningsvis ger den dig en enkel väg till en säker hantering av dina fyrverkerier.  

Handbok om försäljning av fyrverkerier

Avdelare

Vad kostar tillståndet?

Läs våra taxor och avgifter här.