Om ossIntegritetspolicy

Integritetspolicy

Avdelare

Integritetspolicy

Allmänt

Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) värnar om att skydda den personliga integriteten. Vi har därför utformat denna integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Insamling av personuppgifter

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst. I de fall vi samlar in information via blanketter eller e-tjänster lämnar vi upplysning om laglig grund för insamling av personuppgifter direkt på blankett/e-tjänst. I de fall där det saknas uttalade krav från lagar, så krävs ditt särskilda samtycke och då finns också möjligheten att få dina uppgifter raderade.

Offentlighetsprincipen

RDM omfattas av Offentlighetsprincipen vilket betyder att meddelanden, såsom brev, e-post, direktmeddelanden på sociala medier, som inkommit till förbundet blir allmänna handlingar. Allmänna offentliga handlingar lämnas ut vid begäran efter sekretessprövning enligt Offentlighet- och Sekretesslagstiftningen.

Behandling av insamlade personuppgifter

Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer hanteras av handläggare och lagras i respektive system inom RDM. I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör.

Lagringstid

RDM sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att efterleva krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen ska rättas, blockeras eller raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav.

Kontaktuppgifter

Förbundsdirektör vid RDM är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller denna integritetspolicy, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud Monica Blomqvist som arbetar på Falu kommun via epost:  dataskyddsombud@dalamitt.se eller via kommunens växel 023- 48 88 00.