Hem och fritidI HemmetSotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll

 

Avdelare

Sotning och brandskyddskontroll

Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarar för utförandet av brandskyddskontroller i alla våra medlemskommuner Ludvika, Borlänge,Gagnef, Falun och Säter, samt tillsynen av de upphandlade entreprenörer som utför sotning i våra medlemskommuner.

Om du bor i en av våra kommuner där sotningstjänster upphandlas och har frågor om utförandet av sotning och brandskyddskontroll, eller har synpunkter på utförandet av tjänsten, så får du gärna vända dig till oss men i första hand vill vi att du tar det med ansvarigt företag.

Vi handlägger även dispensansökningar för egensotning och liknande ärenden.


Telefonnummer: 0240-48 42 40
Telefontid måndag-torsdag 10:00-12:00 och 13.00-14.00

Mail: brandskydd@dalamitt.se

Avdelare

Vanliga frågor

Vad ska sotas och kontrolleras? – Eldstäder och imkanaler (anläggningar) i byggnader. Anläggningar som inte använts sedan föregående sotningstillfälle behöver inte rengöras. Anläggningar som är avställda behöver inte sotas eller kontrolleras.

Måste jag rengöra imkanaler och ventilationskanaler i privatbostad? – nej, det är frivilligt sedan 2004, men vi rekommenderar att det görs emellanåt beroende på hur stor belastningen på dessa är. Periodvis förekommer det att privata företag ringer runt och erbjuder sina tjänster på ett sätt som ibland kan uppfattas som hotfullt eller som om det skedde på kommunens uppdrag, men detta är alltså att betrakta som ett erbjudande av ett privat företag och inget annat.

Vad ska jag förbereda inför sotning eller brandskyddskontroll? – du ska se till att lämna tillträde till den anläggning med tillhörande skorsten, som ska sotas eller kontrolleras. Vi behöver även komma upp på taket, så du måste resa en stege och se till att det finns godkänt takskydd.

Vilka krav finns på fallskydd, glidskydd och andra taksäkerhetsanordningar? – eftersom frågan beror väldigt mycket på vilken typ av byggnad det är och när den uppfördes så har vi samlat all information på en separat sida, se sidan om taksäkerhet

Vad kostar sotning och brandskyddskontroll? – läs mer på sidan om taxor för sotning och brandskyddskontroll.

Vad händer om jag inte släpper in kommunens sotare? – i första hand kommer du få en faktura för grundavgift och utebliven sotning (s.k. bomkörning) samt få en ny avisering om förrättning vid senare tillfälle där en extraavgift kan tillkomma. Om du vid flera tillfällen inte släpper in sotaren så kan det innebära att du får nyttjandeförbud på de berörda eldstäderna/imkanalerna.

Vad händer om jag inte släpper in kommunens brandskyddskontrollant? - i första hand kommer du få en faktura för grundavgift och utebliven kontroll (s.k. bomkörning) samt få en ny avisering om förrättning vid senare tillfälle där en extraavgift kan tillkomma. Om du vid flera tillfällen inte släpper in kontrollanten så kan det leda till att vi använder oss av polishandräckning, att räddningstjänsten utför en tillsyn, nyttjandeförbud som kan förenas med vite, information till andra berörda myndigheter, m m.

Hur får jag veta att det är dags för sotning eller brandskyddskontroll? – en förrättning (sotning eller brandskyddskontroll) ska aviseras cirka 2 veckor i förväg via brev. Om du är osäker på om det är dags för sotning eller brandskyddskontroll, kan du ringa till din sotare, se kontaktuppgifter i informationsrutan till höger.

Vad ingår i sotning? 
Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning.

Vad ingår i brandskyddskontroll? – ”Brandskyddskontrollen ska omfatta de moment som krävs för att kunna bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt.” står det i föreskriften. I normalfallet räcker det med en okulär besiktning med kamera inuti skorstenen och utvändig besiktning av murstocken samt t.ex förbindelse mellan panna och skorsten och takskydd. Kontrollen ska dock omfatta anläggningen i sin helhet och därför kan det finnas behov för fördjupad brandskyddskontroll med t.ex. förstörande provning, provtryckning, mm, om det finns skäl att anta att sådan undersökning är motiverad.

Får jag utföra brandskyddskontroller själv eller låta någon annan göra det? – nej, lagen medger inte att brandskyddskontroll överlåts från kommunen. Det är bara sotningen (rengöringen) som kan utföras av någon annan än kommunen.

Syntolkning av bild: Brandskyddskontrollant som filmar rökkanal