Onödiga larm

Ett onödigt larm är ett larm som enligt räddningsledarens bedömning inte orsakats av brand eller annat nödläge. Larmet som orsakade insatsen kan därför betecknas som onödigt eftersom det inte orsakade en egentlig räddningsinsats. För att minska antalet onödiga automatlarm kontrollerar Räddningstjänsten orsaken till utlöst larmsignal.

Några av de vanligaste orsakerna till onödiga larm

 • Heta arbeten t.ex. svetsning, slipning och kapning samt andra typer av rök- och dammalstrande arbeten.
 • Stearinljus, tomtebloss och rökmaskiner.
 • Rökning.
 • Ånga från duschar, tvätt - eller diskmaskiner påverkar alla typer av detektorer
 • Matlagning och brödrostning. Normal matlagning måste kunna utföras. Placera därför aldrig en brödrost under en rökdetektor. 
 • Avgaser från bilar och truckar påverkar rökdetektorer.

 och tips på hur du kan undvika dem

 • För att undvika larm där orsaken är av tillfällig karaktär kan lösningen vara att låta anläggningsskötaren koppla ifrån berörda detektorer eller sektioner.

Obs! Om arbeten ska utföras i lokalerna måste hantverkaren först kontakta anläggningsskötaren eller säkerhetsansvarig för godkännande.

 • Är orsaken av en mer permanent karaktär bör du se över detektorns placering och den typ av detektor som används. Ofta kan problemen kopplas till brister i ventilationen.
 • Att förse anläggningen med en automatisk tidsfrånkopplingsutrustning kan vara en väg att gå.
 • Ett annat alternativ är larmlagring under förutsättning att verksamheten kan organiseras så att man kan ta hand om larmet på plats i första skedet. Observera att vid frånkopplingar av detektorer eller sektioner kan särskilda åtgärder behöva vidtagas för att upprätthålla nivån på brandskyddet. 
 • Om verksamheten i en lokal ändras bör anläggningen ses över med avseende på detektortyp, placering av detektorerna samt eventuellt behov av kompletteringar.
 • Ett regelbundet underhåll av anläggningen är av största vikt. Smutsiga detektorer kan ge obefogade larm eller leda till att larmet helt uteblir. Dåliga skötta batterier orsakar mycket bekymmer ofta i samband med strömavbrott . Ett serviceavtal med en larmfirma är ett sätt att säkerställa att anläggningen hålls i trim.
 • Anläggningsskötaren är en nyckelperson. Se till att denne får erforderlig utbildning för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Anläggarfirmor,  Brandskyddsföreningen m.fl. tillhandahåller utbildningar.