Sotningstaxor

Priser för sotning och brandskyddskontroll

Taxan består av fyra delar:

  1. Administrativ avgift för att täcka kostnader för räddningstjänstens uppföljning och kontroll av privata utförare (sotarfirmor)
  2. Grundavgift för att täcka kostnader för framkörning/förflyttning och administration.
  3. Utförandeavgift för att täcka kostnader för arbete i och kring hus med eldstäder eller byggnader med imkanaler.
  4. Övriga eventuellt tillkommande avgifter för att kompensera för extra tidskrävande, svårplanerade eller kostsamma arbeten samt särskilt materielbehov m.m. En vanlig sådan är s.k. bomkörningsavgift orsakad av att tillträde ej lämnats vid aviserad tid att eller arbetet har avbrutits p g a bristande takskydd och liknande.                     

Taxorna har utformats så att de är lika mellan RDM medlemskommuner.

I taxan anges priser exklusive moms. Moms på 25% tillkommer på alla avgifter förutom brandskyddskontroller i Ludvika kommun. Orsaken till skillnaden är att brandskyddskontrollerna i Ludvika utförs av räddningstjänsten och därmed är momsbefriade enligt Mervärdesskattelag (1994:200) 4 kap 6§.

 

Avgifter i den beslutade taxan kan vara fasta eller tidsberoende. Generellt sett har privatpersoner fasta kostnader medan näringsidkare har tidsbaserade kostnader.

  • Avgifter utöver de i den beslutade taxan får ej faktureras för utförande av lagstadgad brandskyddskontroll eller sotning.
  • Moms och eventuell påminnelseavgift tillkommer enligt gällande lag.
  • Avgifter som kan faktureras enligt den beslutade taxan ska också faktureras såvida inte särskilda skäl finns.
  • Tid och taxa är i utgångspunkt dimensionerat för en person. Om flera tekniker/sotare är nödvändigt får avgift tas för motsvarande antal.
  • Uttagande av avgifter utöver de som är normala (administrativ-, grund- och utförandeavgift) ska särskilt motiveras på faktura så att de kan undgås i framtiden.

Fakturering ska som huvudregel ske till fastighetsägare, därav finns begreppet fastighet i taxan.

Sotningstaxa Borlänge

Sotningstaxa Falun

Sotningstaxa Gagnef

Sotningstaxa Ludvika

Sotningstaxa Säter


Förklaring till taxorna:

Förklaring av poster i taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring


Arbetsordning för rengöring och sotning:

Arbetsordning 2019-2025


Kontakta din sotare

 

Larm  
221004 kl 20:27
Brand i byggnad
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Rökutveckling från en elsparkcykel. Ingen brand i byggnaden. Räddningstjänsten ventilerar ut röken. […]
221004 kl 19:48
Sjukvårdslarm
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika […]
221004 kl 16:30
Brand i byggnad
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Larm om rökutveckling ur maskin Borlänge. räddningstjänsten framme på platsen. […]
221004 kl 12:45
Annat
Kommun: Falun Station: 2300 Bjursås Hjälp till ambulans. […]
221004 kl 09:04
Automatlarm
Kommun: Ludvika Station: 2800 Ledning Larmet orsakat av brinnande papperstuss på toalett. Räddningstjänsten har släckt och återställt. […]
Visa mer