Sotningstaxor

Priser för sotning och brandskyddskontroll

Taxan består av fyra delar:

  1. Administrativ avgift för att täcka kostnader för räddningstjänstens uppföljning och kontroll av privata utförare (sotarfirmor)
  2. Grundavgift för att täcka kostnader för framkörning/förflyttning och administration.
  3. Utförandeavgift för att täcka kostnader för arbete i och kring hus med eldstäder eller byggnader med imkanaler.
  4. Övriga eventuellt tillkommande avgifter för att kompensera för extra tidskrävande, svårplanerade eller kostsamma arbeten samt särskilt materielbehov m.m. En vanlig sådan är s.k. bomkörningsavgift orsakad av att tillträde ej lämnats vid aviserad tid att eller arbetet har avbrutits p g a bristande takskydd och liknande.                     

Taxorna har utformats så att de är lika mellan RDM medlemskommuner.

I taxan anges priser exklusive moms. Moms på 25% tillkommer på alla avgifter förutom brandskyddskontroller i Ludvika kommun. Orsaken till skillnaden är att brandskyddskontrollerna i Ludvika utförs av räddningstjänsten och därmed är momsbefriade enligt Mervärdesskattelag (1994:200) 4 kap 6§.

 

Avgifter i den beslutade taxan kan vara fasta eller tidsberoende. Generellt sett har privatpersoner fasta kostnader medan näringsidkare har tidsbaserade kostnader.

  • Avgifter utöver de i den beslutade taxan får ej faktureras för utförande av lagstadgad brandskyddskontroll eller sotning.
  • Moms och eventuell påminnelseavgift tillkommer enligt gällande lag.
  • Avgifter som kan faktureras enligt den beslutade taxan ska också faktureras såvida inte särskilda skäl finns.
  • Tid och taxa är i utgångspunkt dimensionerat för en person. Om flera tekniker/sotare är nödvändigt får avgift tas för motsvarande antal.
  • Uttagande av avgifter utöver de som är normala (administrativ-, grund- och utförandeavgift) ska särskilt motiveras på faktura så att de kan undgås i framtiden.

Fakturering ska som huvudregel ske till fastighetsägare, därav finns begreppet fastighet i taxan.

Sotningstaxa Borlänge

Sotningstaxa Falun

Sotningstaxa Gagnef

Sotningstaxa Ludvika

Sotningstaxa Säter


Förklaring till taxorna:

Förklaring av poster i taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring


Arbetsordning för rengöring och sotning:

Arbetsordning 2019-2025


Kontakta din sotare

 

Larm  
220516 kl 22:27
Brand i byggnad
Kommun: Smedjebacken Station: 4700 Smedjebacken, 4000 Ludvika, 4080 Insatsledare Händelse: Brand i äldre uthus i Smedjebacken. Vi är på plats och har påbörjat släckning med god effekt. I nuläget osäker prognos på när vi kan lämna. Restvärdesledare är sökt.[…]
220516 kl 22:10
Järnväg - brand
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Mindre brand,10*10 cm. snabbt släckt. […]
220516 kl 19:17
Sjukvårdslarm
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika […]
220516 kl 03:07
Automatlarm
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika […]
220515 kl 21:59
Brand i byggnad
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika, 4080 Insatsledare Händelse: Brand i fristående enbilsgarage. Branden släckt ned till stora delar av boende själva. Räddningsstyrkan från Ludvika är på plats med släckbil och tankbil, samt insatsledare, för kontroll och eventuell eftersläckning.[…]
Visa mer