Sotning

Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarar för tillsynen av de entreprenörer som utför sotning i våra fyra medlemskommuner. Vi handlägger även dispensansökningar för egensotning.

bild från Falusot.se

Du får sota din fastighet själv om sotningen blir utförd "på ett från brandsynpunkt betryggande sätt". Så står det i Lag om skydd mot olyckor 4 kap 3:2. Det innebär att kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten.


Funderar du på att sota själv?

Då måste du gå en kurs samt söka dispens för detta.

Kurser genomförs i brandskyddsföreningens regi i samarbete med studieförbundet vuxenskolan.
Journal för dig som sotar själv. Ladda hem sotningsjournalen och skriv i den när du har sotat din eldstad.


Hur ofta skall sotning/brandskyddskontroll utföras?


Förändrade rutiner angående sotning och brandskyddskontroll

Bakgrund

Arbetsområdet sotning och brandskyddskontroll i Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) befinner sig i en utvecklingsfas som är påkallad av samhällsförändring, teknikutveckling och ny rättspraxis. Parallellt med detta pågår upphandling av sotnings- och brandskyddskontrolltjänster. För att underlätta för de anbudsgivare som erhåller avtal för framtida sotnings- och brandskyddskontrolltjänster, genomförs vissa förändringar med start hösten 2018 och fram till våren 2019. På detta sätt kan ett arbetssätt utvecklas och etableras för att vara i full drift då nya avtal börjar gälla.

 

Kommande förändringar

De förändringar som kommer i ett första skede (höst 2018) är:

  • Anmälningspliktigt återtag av kommunal sotare
  • Ökade krav vid ansökning om sotning i egen regi med annan utförare
  • Ökade krav vid ansökning om sotning i egen regi som egen utförare

Dessa förändringar är framförallt påkallade av ett identifierat ökat behov av kontroll samt att RDM behöver vara tydligare gentemot privatpersoner, sotningsföretag och myndigheter kring vad som gäller i våra medlemskommuner.

Förändringar som kommer före årsskiftet (2018/2019) är:

  • Tydligare information till allmänhet om krav på fastighetsägare, byggnader, processer kring sotning och brandskyddskontroll, mm.

Denna förändring är framförallt påkallad av utveckling i rättspraxis samt branschens förändrade synsätt på arbetsmiljö och säkerhet i samband med de arbetsuppgifter som utförs. Det är även ett led i förbättringen av tydlighet gentemot berörda parter.

Förändringar som kommer efter årsskiftet (2018/2019) är:

  • Förändrad organisation för sotning och brandskyddskontroll inom RDM
  • Nya frister för sotning

Dessa förändringar är framförallt initierade till följd av att RDM utvidgas till att även omfatta Ludvika kommun.

Förändringar som kommer efter 2019-04-01 är:

  • Nya avtal om sotnings och brandskyddskontrolltjänster
  • Nya taxor för sotning och brandskyddskontroll
  • Ny arbetsordning för sotning och brandskyddskontroll

Dessa förändringar är påkallade av den upphandling som genomförts under 2018 och där nya avtal börjar gälla 2019-04-01

Tidigare inkomna ansökningar behandlas utifrån tidigare gällande praxis. Det nya arbetssättet gäller från publiceringsdatum av det här meddelandet.

Om du har frågor kring det utvecklingsarbete som pågår så är du välkommen att kontakta samhällsskyddsavdelningen på RDM. Vi nås via telefonväxel 023 - 48 88 00 eller på info@dalamitt.se. Fråga efter ansvarig för sotning och brandskyddskontroll.

Larm  
190220 kl 14:42
Automatlarm
Stn 100 Borlänge. Automatlarm utan risk för skada.
190220 kl 12:17
Automatlarm
Stn 200 Falun. Automatlarm utan risk för skada.
190220 kl 10:05
Automatlarm
Stn 200 Falun. Automatlarm utan risk för skada.
190220 kl 09:54
Sjukvårdslarm
Stn 260 Svärdsjö.
190220 kl 09:01
Sjukvårdslarm
Stn 160 Gustafs.
Tidigare larm
Kontakta din sotare

GAGNEFS KOMMUN 

Hedemora Sotaren AB 
www.hedemorasotaren.se
E-post: info@hedemorasotaren.se
Tel 0225-131 24
Ivarshyttevägen 4,
77633 Hedemora

BORLÄNGE KOMMUN

Borlänge Smedjebacken sotning och ventilation AB

www.dalasotarn.se

E-post:
info@dalasotarn.se

Vasagatan 13
78432 Borlänge
Tel 0243-211955

FALUN och SÄTERS KOMMUNER

Sotning och brandskydd i Dalarna AB
Skorstensfejarmästare: Leif Einvall
www.dalasot.se 
E-post: info@dalasot.se
Pelle Bergs Backe 2, 791 50 Falun
Tel. 023-635 10 
Fax 023-100 89

LUDVIKA KOMMUN

Räddningstjänsten Dala Mitt (fr 1 jan - 19)
Skorstensfejarmästaren
Tel. 0240 - 86013
Öppettider: 07.00 - 16.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00)