Meny 

Skärpt kontroll över explosiva varor

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av illegala sprängningar med civila sprängämnen. Riksdag och regering har därför valt att skärpa lagstiftningen.

Anmälan och godkännande av deltagare i verksamhet med explosiv vara

Ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) gör att den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor enligt LBE ska anmäla till tillståndsmyndigheten vilka personer som i verksamheten får delta i hantering av sådana varor från och med 1 augusti 2021. Tillståndsmyndigheten ska pröva lämpligheten hos anmälda deltagare. 

(Klicka på rubriken för att läsa mer.)

De anmälda personerna ska därefter prövas med avseende på lämplighet att arbeta med explosiva varor och godkännas av tillståndsmyndigheten. Godkännandet är en förutsättning för att personerna ska få delta i verksamheten.

Personer som deltar i verksamhet endast med explosiva varor av begärlighetsgrad C, mindre stöldbegärliga, enligt MSB:s föreskrifter (MSBFS 2019:1) om hantering av explosiva varor, behöver inte anmälas eller prövas.

Lagen började gälla 1 augusti 2021 och då är det en sex månaders övergångsperiod under vilken samtliga deltagare och föreståndare i verksamheter som har gällande tillstånd ska anmälas, prövas och godkännas.

Det betyder att senast den 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. Den som bedriver verksamhet med icke godkända deltagare eller föreståndare efter detta datum riskerar att få tillståndet återkallat. Det kommer inte vara möjligt att utfärda dispenser för fortsatt drift i väntan på godkännande av deltagare.

Anmäl deltagare och föreståndare så fort som möjligt. Verksamheter som lämnar anmälningar sent under övergångsperioden riskerar att inte få sina godkännanden klara till 1 februari 2022.

Blankett för anmälan deltagare i verksamhet med explosiv vara

Ytterligare förändringar i LBE-lagstiftningen

Vid ansökan om nytt tillstånd ska personer med betydande inflytande över verksamheten anmälas och prövas om sökanden är en juridisk person.

En verksamhet som ansöker om nytt tillstånd för hantering av explosiva eller brandfarliga varor får fortsätta sin verksamhet enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden endast om ansökan lämnats in senast fyra veckor innan det gamla tillståndet löper ut.

Tillståndstiden för explosiv vara kommer från och med 1 augusti 2021 begränsas till maximalt tre år.

För mer information kring den ändrade lagstiftningen, se MSB:s hemsida:

Skärpt kontroll över explosiva varor (msb.se)

Larm  
220516 kl 22:27
Brand i byggnad
Kommun: Smedjebacken Station: 4700 Smedjebacken, 4000 Ludvika, 4080 Insatsledare Händelse: Brand i äldre uthus i Smedjebacken. Vi är på plats och har påbörjat släckning med god effekt. I nuläget osäker prognos på när vi kan lämna. Restvärdesledare är sökt.[…]
220516 kl 22:10
Järnväg - brand
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Mindre brand,10*10 cm. snabbt släckt. […]
220516 kl 19:17
Sjukvårdslarm
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika […]
220516 kl 03:07
Automatlarm
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika […]
220515 kl 21:59
Brand i byggnad
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika, 4080 Insatsledare Händelse: Brand i fristående enbilsgarage. Branden släckt ned till stora delar av boende själva. Räddningsstyrkan från Ludvika är på plats med släckbil och tankbil, samt insatsledare, för kontroll och eventuell eftersläckning.[…]
Visa mer