Eldning i trädgården och naturen

Info för dig som privatperson... - eldning utomhus - ctl00_cph1_mainImg

Om eldning generellt

I normalfallet får du elda i din trädgård, på din mark, på arbetsplats, på offentlig grillplats och i naturen. I vissa fall kan dock den rätten vara inskränkt på grund av att det skulle innebära oacceptabel risk – exempelvis om eldningsförbud råder. Kontrollera därför alltid brandrisken och eventuella förbud innan du eldar utomhus. 

Tänk på att det alltid är du själv som är ansvarig för säkerheten vid eldning, även om det inte råder eldningsförbud eller ifall du omfattas av undantag från eldningsförbud. Se till att alltid ha en plan för hur du själv ska kunna släcka om branden växer eller sprids på ett sätt som du inte har planerat.

Personligt ansvar kan utkrävas i händelse av brandtillbud. Om du gör dig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet genom oaktsamhet med eld, kan det innebära fängelse i högst två år. Brott mot eldningsförbud kan medföra bötesstraff.

Följ brandrisken och om det är tillåtet att elda eller ej på vår hemsidas startsida.

Polisen kan ha särskilda krav för eldning i samband med offentlig tillställning.Om eldningsförbud

Om risken för brandspridning i skog och mark är stor, mycket stor eller extremt stor infaller eldningsförbud. Det finns två nivåer på eldningsförbud: Normalförbud och Totalförbud.

Om inget annat meddelats vid eldningsförbud, gäller nivån Normalförbud
Endast i undantagsfall tillämpas nivån Totalförbud, som då meddelas särskilt.
I båda fallen finns vissa undantag från förbudet. Läs nedan vad man får och inte får göra vid ett eldningsförbud:

Vad gäller vid eldningsförbudEnskilda undantag från eldningsförbud

Räddningstjänsten kan medge undantag (dispens) från eldningsförbudet i vissa fall, men detta sker restriktivt. För att ansöka om dispens från eldningsförbud, använd blanketten nedan.

Dala Mitt vill förtydliga att en ansökan om undantag är förenat med en handläggningstid. Dala Mitt jobbar så skyndsamt som möjligt med att handlägga inkommen dispensansökan men det är viktigt att inkomma i god tid för att ge oss möjlighet att hantera ärendet. Normalt sammanfaller önskat behov av undantag från eldningsförbud med semesterperiod och även ett operativt ansträngt läge med många bränder i skog och mark. Detta innebär att du som ansöker om undantag får räkna med en handläggningstid för ansökan om tillfälliga undantag på minst 1 vecka och ansökan om varaktiga undantag på minst 3 veckor. Var alltså gärna ute i god tid vid ansökan om undantag. 

Ansök om dispens från eldningsförbud.


Föreskrifterna i sin helhet

Här finner du föreskrifterna om eldningsförbud i sin helhet. Dokumentet är en sammanslagning av RDM:s medlemskommuners föreskrifter eftersom de är likalydande, för att förenkla för allmänheten. Om du vill ta del av den enskilda föreskriften från en specifik kommun så ber vi dig istället kontakta den aktuella kommunen.

Föreskrift om eldningsförbud


Om elden sprider sig - RING 112!

Tänk på att du har ett stort ansvar när du gör upp eld ute. Du eldar alltid på egen risk, men följer du råden nedan minimerar du risken för ofrivillig brandspridning.

Före eldning

 • Placera elden så att omgivningen, till exempel byggnader eller fordon, inte skadas.

 • Före eldningen ska man förbereda för att kunna släcka. Det ska finnas ett vattenförråd och något att ösa på vattnet med, alternativt en vattenslang. Spadar, ruskor, krattor och liknande är också bra att ha vid släckning.

 • Eldning får bara ske av fibrösa material, till exempel grenar, kvistar och ris. Byggavfall, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plast och gasflaskor får inte eldas. De ska lämnas in till kommunens miljöstation.

 • Elda inte upp allt på en gång. Det är bättre att bränna lite i taget. Då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen inte blir så hög. Dessutom blir det mindre rök och elden är lättare att släcka.

 • Eldning får inte ske så att bostadsområden, allmän väg eller järnväg rökbeläggs.

 • Eldning får inte ske så nära elektriska luftledningar, telefonledningar eller ledningsstolpar att de utsätts för värmepåverkan.

 • Kontrollera om möjligt att inte några djur bosatt sig i rishögen. Igelkottar brukar ofta söka upp den typen av skydd.Under eldning

 • Lämna aldrig elden utan bevakning. Vid större eldar bör också ”området under röken” bevakas.

 • De personer som vaktar ska kunna de regler som gäller för eldningen och kunna hantera den släck-utrustning som finns på plats. De ska också ha möjlighet att larma räddningstjänsten.

 • Släckutrustningen ska vara lätt tillgänglig och fungera. Ändras vindens styrka eller riktning så att brandfaran ökar, ska eldningen avbrytas.Efter eldning

 • Bevaka elden till dess att risken för brandspridning är över.

 • Kontrollera att ingen glöd finns kvar. Använd mycket vatten eller täck över askhögen med jord.

 • Besök platsen efter några timmar för att kontrollera att elden är helt släckt.