Eldning i trädgården och naturen

Info för dig som privatperson... - eldning utomhus - ctl00_cph1_mainImg

Kontrollera alltid brandriskprognosen innan du eldar utomhus. 
Följ brandrisken och om det är tillåtet att elda eller ej på vår hemsidas startsida.

Tillstånd för eldning vid offentlig tillställning söker man hos Polisen.


Graderingen för brandrisk är:

1. Mycket liten brandrisk
2. Liten brandrisk
3. Normal brandrisk
4. Stor brandrisk
5. Mycket stor brandrisk
5E. Extremt stor brandrisk


Kom ihåg att det alltid är den som tänder en eld (eller en grill) som har ansvaret.

Läs också vad man får och inte får göra vid ett eldningsförbud. Om inget annat meddelats vid eldningsförbud, gäller nivån Normalförbud. 
Endast i undantagsfall tillämpas nivån Totalförbud, som då meddelas särskilt.

Eldningsforbud_sommaren_2020.pdf


För att ansöka om dispens från eldningsförbud, använd denna blankett:
Ansök om dispens från eldningsförbud.


Om elden sprider sig - RING 112!

Tänk på att du har ett stort ansvar när du gör upp eld ute. Du eldar alltid på egen risk, men följer du råden nedan minimerar du risken för ofrivillig brandspridning.

Före eldning

 • Placera elden så att omgivningen, till exempel byggnader eller fordon, inte skadas.

 • Före eldningen ska man förbereda för att kunna släcka. Det ska finnas ett vattenförråd och något att ösa på vattnet med, alternativt en vattenslang. Spadar, ruskor, krattor och liknande är också bra att ha vid släckning.

 • Eldning får bara ske av fibrösa material, till exempel grenar, kvistar och ris. Byggavfall, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plast och gasflaskor får inte eldas. De ska lämnas in till kommunens miljöstation.

 • Elda inte upp allt på en gång. Det är bättre att bränna lite i taget. Då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen inte blir så hög. Dessutom blir det mindre rök och elden är lättare att släcka.

 • Eldning får inte ske så att bostadsområden, allmän väg eller järnväg rökbeläggs.

 • Eldning får inte ske så nära elektriska luftledningar, telefonledningar eller ledningsstolpar att de utsätts för värmepåverkan.

 • Kontrollera om möjligt att inte några djur bosatt sig i rishögen. Igelkottar brukar ofta söka upp den typen av skydd.

Under eldning

 • Lämna aldrig elden utan bevakning. Vid större eldar bör också ”området under röken” bevakas.

 • De personer som vaktar ska kunna de regler som gäller för eldningen och kunna hantera den släck-utrustning som finns på plats. De ska också ha möjlighet att larma räddningstjänsten.

 • Släckutrustningen ska vara lätt tillgänglig och fungera. Ändras vindens styrka eller riktning så att brandfaran ökar, ska eldningen avbrytas.

Efter eldning

 • Bevaka elden till dess att risken för brandspridning är över.

 • Kontrollera att ingen glöd finns kvar. Använd mycket vatten eller täck över askhögen med jord.

 • Besök platsen efter några timmar för att kontrollera att elden är helt släckt.