Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som vi får till oss.
Hittar du inte svaret på din fråga? Prova med att skriva in ett sökord i sökrutan ovan och om frågan ändå kvarstår skicka din fråga till info@dalamitt.se

 

Brandvarnare

 

Släckutrustning

 

Brandfarlig vara

 

Lagar och regler

 

Allmänt

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Måste jag ha brandvarnare i min bostad?

JA!. I 2kap. 2§ Lagen om Skydd Mot Olyckor står det att "Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand"

För att kunna "hålla utrustning.. för livräddning vid brand" och "hindra eller begränsa skador till följd av brand" måste branden upptäckas i tid! I bostäder görs detta enklast genom att man sätter upp brandvarnare.

I Räddningsverkets (numera MSB) Allmänna råd om brandvarnare tolkar man lagen på detta sätt. Väljer man att inte följa detta allmänna råd måste man kunna visa upp ett alternativ som är likvärdigt eller bättre, i praktiken finns det inget sådant alternativ, så det korta svaret blir JA!

Läs mer om brandvarnare.

Tillbaka

 

Jag vill göra min skolpraktik hos er, hur gör jag då?

Vi tar emot praktikanter i mån av tid. Du fyller i en intresseanmälan här på hemsidan och sen kontaktar vi dig om det går eller inte.

Formuläret hittar du här.

Tillbaka

 

Vad betyder eldningsförbud och hur vet jag om det är eldningsförbud?


Eldningsförbud innebär att risken för att en eld sprider sig och får omfattande konsekvenser är oacceptabelt stor, och därför är det förbjudet att elda utomhus. Med eld avses här all form av öppen låga exempelvis ljus, lyktor, stormkök, grillar, lägereldar, svetsning, gasbrännare, pyroteknik, gräseldning, eldning av trädgårdsavfall eller valborgsmässoeldar. Det finns dock vissa generella undantag. Om man anser sig behöva elda ändå, ska man ansöka särskilt om undantag. Använd då denna blankett.

 

Om ett eldningsförbud råder eller ej, går att se på startsidan i rutan ”brandrisk”, i vänsterkolumnen.

Läs mer om eldning utomhus

Tillbaka


Vilken typ av släckutrustning rekommenderar ni att jag har i min bostad?

En 6-kilos pulversläckare med en effektivitetsklass på minst 43A 233 BC är vad som anses som skäligt att ha i normalbostaden. Har man fler våningsplan bör man tänka till så att man har skyddet där man behöver det, rekommendationen är därför en brandsläckare per våningsplan. Komplettera upp med till exempel brandfilt i närheten av köket

Tillbaka 

 

Vilka faktorer tittar man på när man bedömer hur många människor som får vistas i samlingslokaler?

Det är utrymningsvägarna som dimensionerar personantalet i första hand (antal och dörrbredd utåtgående samt lätt öppningsbara), lokalens storlek samt om det finns utrymningslarm.

Tillbaka

 

Jag vill anmäla en majbrasa, hur gör jag då?

Du fyller i formuläret här på hemsidan (läggs upp under under april månad) och skickar in till oss.

Tillbaka

 

Varför får jag inte förvara barnvagnen i trapphuset?

Trapphuset är en utrymningsväg vid brand. Därför ska man se till att det hålls fritt från bråte och annat som kan hindra en utrymning och bidra till brandspridning. Det får inte heller hindra räddningspersonalens insats.

Fastighetsägren bör tillse utrymme för förvaring av t.ex barnvagnar. Skulle detta inte vara möjligt måste du ta med dig barnvagnen in i lägenheten.

I undantagsfall (då trapphusets storlek och utforming tillåter det) kan man låta chassiet (underredet) till barnvagnen stå i trapphuset (där det inte hindrar utrymning) medans barnvagnsinsatsen,(ligg,sittdel) som innhåller skumplast etc. förvaras i den egna lägenheten, detta avgör fastighetsägaren. Läs mer... 

 

Tillbaka

 

Får man parkera husvagn större delen av året bredvid hus i tätbebyggt område?

Husvagnen är ett fordon och får parkeras på samma sätt. Alltså finns det inga speciella regler för uppställning av en husvagn. Kan man parkera en bil på platsen kan man ha en husvagn/husbil på platsen.

 

Tillbaka

 

Hur mycket brandfarlig vara får jag förvara hemma utan tillstånd?

Läs mer här

 

Tillbaka

 

Vad gäller för förvaring i trapphus?

Grundkravet för bostäder är att det alltid ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. I ett flerbostadshus upp till åtta våningar är den ena vägen trapphuset och den andra i regel via fönster/balkong. Utrymningsvägar (trapphus/källargångar) ska därför inte användas till förvaringsplats för vare sig barnvagnar, tidningsinsamlingar eller julgranar. Dels kan de, om de börjar brinna, rökfylla trapphuset, dels kan de hindra vid utrymning och försvåra för räddningspersonal.

Grundregeln är att det ska vara rent i trapphus men det kan kollidera med till exempel tillgänglighet för funktionshindrade och äldre. Rullatorer, elrullstolar och vanliga rullstolar kan stå i trapphuset om de inte står i vägen.

Även barnvagnschassier och postboxar kan stå i trapphus om de inte utgör ett hinder för vägen ut. Trapphuset är också räddningstjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt.

Ett informationsblad om brandsäkerhet i trapphus att sätta upp i trapphuset finns att beställa gratis på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida, www.msb.se. En fastighetsägare kan ha egna regler för förvaring i trapphus, exempelvis för att underlätta städning.

 

Tillbaka

 

Vad gäller för förvaring av brandfarliga varor på vind och källare i flerbostadshus?

Ingen förvaring av brandfarlig vara är tillåten i vinds- eller källarförråd. Ett informationsblad om brandfarliga varor i hemmen finns att ladda ner på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida, Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö.

 

Tillbaka

 

Vad gäller för förvaring av brandfarliga varor i garage (flerfamiljshus)?

I garage får man förvara sådant som direkt tillhör bilen som till exempel en uppsättning däck eller en reservdunk bensin. En fastighetsägare kan självklart ha strängare regler om vad som får förvaras eller inte. I garage i källare och bottenplan på flerbostadshus får ingen brandfarlig vara förvaras förutom bilens reservdunk. Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö.

 

Tillbaka

 

Vad gäller för förvaring av mopeder/motorcyklar i cykelrum?

Du får förvara motorcyklar eller mopeder i cykelförrådet förutsatt att:
• Det är brandtekniskt avskilt från byggnaden i övrigt.
• Cykelförrådet har en egen ingång från det fria.
• Utrymmet är ventilerat direkt till det fria.

Finns det golvbrunn i utrymmet bör den tätas så att olja och bensin inte samlas i vattenlåset och avger brand- och hälsofarliga ångor. Ska du använda utrymmet som verkstad och mecka med mopeden eller motorcykeln gäller andra krav.

 

Tillbaka

 

Vilka lagar och förordningar styr inom området brand?

Räddningstjänsten styrs av Lag om Skydd mot Olyckor, LSO, och Förordningen om skydd mot olyckor samt Lag om Brandfarliga och Explosiva varor, LBE. De finns på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida, www.msb.se

 

Tillbaka 

 

Vilket ansvar har jag för brandskyddet som boende i flerbostadshus?

Lag om Skydd mot Olyckor säger att vi alla är ansvariga för vår egen säkerhet, såväl hemma som borta eller på jobbet. Hyresgästen ansvarar för att det finns ett skäligt brandskydd hemma. Ett skäligt brandskydd kan vara en fungerande brandvarnare och släckutrustning.

Som boende har du även tillgång till andra utrymmen i fastigheten som till exempel källare, förråd och vindar. Trapphus är utrymningsväg och får inte belamras med brännbart material. Se även till att minimera mängd brännbart material i förråd och liknande.

 

Tillbaka

 

Vilket ansvar har jag för brandskyddet som fastighetsägare till flerbostadshus?

Fastighetsägaren har en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt, vilket finns beskrivet i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps allmänna råd (2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete, samt att till exempel definiera vilket ansvar som åligger hyresgästen respektive fastighetsägaren.

Rökluckor

Fastighetsägaren ansvarar för att rökluckorna underhålls, testas regelbundet och är väl skyltade. Rökluckornas funktion är att ventilera ut brandgaser från trapphuset. Gaserna kan också ventileras ut genom vanliga öppningsbara fönster som alternativ till röklucka.

Stigarledningar

I byggnader över åtta våningar ska stigarledningar finnas. Stigarledningarna används av räddningstjänsten för att underlätta vid en insats genom att snabbt få brandvatten till våningsplanen. Fastighetsägaren ansvarar för att stigarledningarna underhålls, testas regelbundet och är väl skyltade.

Lägenhetsdörrar

Fastighetsägaren ansvarar för att lägenhetsdörrarna sluter tätt så att eventuell rök inte sprids till trapphuset och in i andra lägenheter. Varje lägenhet är en egen brandcell som ska motstå brand och rök i 60 min och dörrar skall hålla brand och rök ute i 30 min (vilket motsvarar 60 min mellan lägenheterna). Detta gäller dörrar i fastigheter byggda ungefär efter 60-talet. I äldre fastigheter är brandskyddet på dörrarna vanligtvis 15 min på grund av dåtidens brandskyddsregler.
I bostadsrättsföreningar kan ansvarsförhållandet vara annorlunda då ansvaret för dörren ofta ligger hos bostadsrättsinnehavaren.

Annat byggnadstekniskt brandskydd

Fastighetsägaren ansvarar till exempel för att dörrstängare mot vind och källare fungerar.

Framkomlighet för brandförsvaret

Fastighetsägaren ansvarar för att brandförsvaret har möjlighet att komma fram till fastigheten. Eftersom utrymning ibland måste ske via balkong eller fönster, finns det ofta särskilda räddningsvägar i anslutning till fastigheten. Dessa är till för att brandbilarna ska kunna komma fram och bistå med utrymning och släckinsats. Det är viktigt att räddningsvägarna är framkomliga, väl uppmärkta och fria från hinder samt att de hålls snöröjda under vintern. Containers, låsta bommar eller tillfälligt parkerade bilar får inte bli ett problem i en akut situation. Fastighetsägaren kan inte ta bort en räddningsväg såvida man inte bygger om huset och kraven på räddningsvägar därmed ändras. En ändring behöver bedömas från fall till fall.

Utrymning med hjälp av brandförsvarets utrustning kan förekomma för fastigheter upp till åtta våningar. Hus som är högre ska ha brandsäkra trapphus.

En öppen container ska normalt stå minst sex meter från fasaden. En stängd container ska normalt stå fyra meter från fasaden.

Information till de boende

Fastighetsägaren har ett ansvar att informera de boende om hur de kan förebygga en olycka samt hantera en olycka om den ändå skulle inträffa.

Brandvarnare i bostaden

Fastighetsägaren ansvarar för att det finns brandvarnare i bostaden och den boende ansvarar för att den fungerar. En bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för att brandvarnare finns och fungerar. En fastighetsägare kan hålla andra gemensamhetsutrymmen som till exempel trapphus, källare, vind och tvättstuga med brandvarnare men det är inget krav. Det är normalt inte heller ett krav att fastighetsägaren förser lokaler (kontor, affärer eller liknande) med brandvarnare om inte annat är kontraktskrivet.

 

Tillbaka

 

Vilka brandtekniska regler gäller för om- och tillbyggnation av byggnad? 

Vid om- och tillbyggnationer av byggnader är det plan- och bygglagen och lagen om tekniska egenskapskrav som reglerar hur brandskyddet ska vara utformat. För mer information kontakta byggnadsnämnden i din kommun. Fastighetsägaren måste anmäla till byggnadsnämnden i kommunen om det sker en ny- eller ombyggnation av eldstäder och rökkanaler. Vid ytskiktsrenoveringar se till att brandskyddet inte försämras.

 

Tillbaka

 

Gäller särskilda regler för inglasade balkonger?

Enkelinglasningen ska vara röktätt utförd mot angränsande balkonger (sidled och höjdled). Brinner det på den egna balkongen ska branden inte sprida sig till grannen. En inglasad balkong med isolerglas räknas som en del av lägenheten och skall därför utformas enligt de krav som gäller för fasader på bostäder. För mer information kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

 

Tillbaka

 

Får man grilla på balkongen?

Ur brandsynpunkt får du grilla på balkongen. Stor försiktighet och hänsynstagande skall råda. Fastighetsägaren kan ha egna regler om vad som gäller på grund av till exempel ordnings- och miljöskäl.

Brandförsvaret kan inte heller förbjuda rökning på balkonger då detta är en ordnings- och miljöfråga och kan regleras av fastighetsägaren.

 

Tillbaka

 

Behövs utrymningsskyltar från trapphus i bostadsfastigheter?

Nej, det är normalt inget krav.

 

Tillbaka

 

 Är säkerhetsdörrar till lägenheten okej ur räddningstjänstens synpunkt?

Räddningstjänsten tränar regelbundet på att forcera säkerhetsdörrar. Undvik att låsa tillhållarlås när du är hemma. En säkerhetsdörr kan ta något längre tid att forcera jämfört med andra dörrar men totalnyttan av dörren överväger.

 

Tillbaka

 

Var och varför brinner det i våra flerbostadshus?

De allra flesta brandtillbud sker i den egna bostaden där köket är den vanligaste platsen och den glömda spisen den i särklass vanligaste direkt brandorsaken.

Efter köket kommer vardagsrum och sovrum, där rökning och glömda ljus är de vanligaste orsakerna. I allmänna utrymmen som till exempel trapphus, vind och källare är den vanligaste direkta brandorsaken anlagd brand. Läs mer under fliken Privatperson

 

Tillbaka

Hur kan jag skydda mig mot brand i bostaden?

De allra flesta olyckor i hemmet kan förhindras av dig själv genom kunskap och rutin. Förutom skydd som fungerande brandvarnare, handbrandsläckare/brandfilt och spisvakt/spistimer är det bra att tänka på följande:

• Rengör spisfläkten från fett med jämna mellanrum.
• Se till att hålla levande ljus under uppsikt.
• Lösa sladdar och kablar kontrolleras regelbundet så att de inte har skador.
• Teknisk utrustning som till exempel tv, datorer, ljudanläggningar, digitalboxar mm ska ha god ventilation. Täck inte över sådan typ at utrustning med dukar eller bygg in dem i bokhyllan.
• Det är rent bakom tv, vitvaror och tvättmaskin.
• Det är bra att installera en timer till kaffebryggaren, vattenkokaren mm.
• Använd inte disk- och tvättmaskin då du inte är hemma.
• Tändare och tändstickor förvaras utom räckhåll för barn. Läs mer...

 

Tillbaka

 

Jag vill komma till brandstationen med min förskoleklass (sexåringar) vem kontaktar jag då?

 

Den tid som är avsatt för förskoleklassutbildning är fredagar mellan klockan 9-11Vid frågor och bokning kontakta tobias.hansson@dalamitt.se (023-48 88 34) för frågor om Falun eller bjorn.holmberg@dalamitt.se (0243-48 89 48) för frågor om Borlänge, Säter och Gagnef.

 

Tillbaka

 

Jag vill göra ett studiebesök på brandstationen, vem kontaktar jag då?

Tid för studiebesök är fredagar mellan klockan 9-11. Bokar gör du via styrkeledaren på respektive station. 023-488804 för Falun eller 0243-488904 för Borlänge.

 

Tillbaka

 

Var kan jag hitta bilder på era fordon - brandbilar?

Vi har för närvarande inte tid eller möjligheter att lägga ut bilder på alla våra fordon. Det finns en hemsida som ägnar sig åt bland annat att dokumentera räddningsfordon i Dalarna. Gå in där och titta så hittar ni de flesta av våra fordon.

www.borlange-pd.se

 

Tillbaka


Bilen brinner - vad ska jag tänka på?

Om du upptäcker en brinnande bil:
Upptäcker du en bil eller något annat som brinner utomhus (och inomhus) finns grundregler för hur du kan och bör agera:

  • Rädda om möjligt personer som är i omedelbar fara, om detta kan ske på ett säkert sätt.
  • Larma 112 och berätta vad som hänt. Stanna gärna kvar på platsen och guida räddningstjänst och polis rätt när de kommer fram.
  • Om det är möjligt, försök att släcka branden med hjälp av handbrandsläckare, vattenslang eller dylikt.
  • Utsätt aldrig dig själv eller någon annan för fara! Försök att släcka ska enbart göras om det kan ske på ett säkert sätt.

Som bilägare:
Se till att din bil är försäkrad.

Som fastighetsägare:
För att förhindra att bilbränder sprider sig underlättar det att fastighetsägare agerar förebyggande. Att man till exempel håller rent från brännbart material kring sina parkeringsområden och byggnader, samt att sopcontainers placeras korrekt och töms regelbundet.

Om du ser eller upptäcker något misstänkt:
Tipsa polisen på telefon 114 14.

 

TillbakaLarm  
221004 kl 20:27
Brand i byggnad
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Rökutveckling från en elsparkcykel. Ingen brand i byggnaden. Räddningstjänsten ventilerar ut röken. […]
221004 kl 19:48
Sjukvårdslarm
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika […]
221004 kl 16:30
Brand i byggnad
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Larm om rökutveckling ur maskin Borlänge. räddningstjänsten framme på platsen. […]
221004 kl 12:45
Annat
Kommun: Falun Station: 2300 Bjursås Hjälp till ambulans. […]
221004 kl 09:04
Automatlarm
Kommun: Ludvika Station: 2800 Ledning Larmet orsakat av brinnande papperstuss på toalett. Räddningstjänsten har släckt och återställt. […]
Visa mer