Vid eldningsförbud

Beslut om eldningsförbud

Eldningsförbud, normalförbud

Om det råder stor brandrisk eller mycket stor brandrisk infaller omedelbart eldningsförbud, som benämns normalförbud, i kommunen. Vid sådana förhållanden är det förbjudet med eldning utomhus förutom de generella undantag som anges nedan.

 

Vid normalförbud gäller generellt undantag från förbudet för:

 1. Matlagning med ändamålsenlig matlagningsanordning på egen tomt, och med en till matlagningsbehovet anpassad omfattning på eldningen, där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation
 2. Eldning i badtunna, pannmur och motsvarande avgränsad eldningsanordning på egen tomt där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation
 3. Matlagning med gas- eller vätskeformigt bränsle i sådan miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation
 4. Eldning ombord på båtar, flottar, bryggor och liknande på sjöar eller vattendrag där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation
 5. Arbeten som utförs enligt de krav som gäller för brandfarliga arbeten, heta arbeten och liknande regelverk.
 6. Nödvändig eldning inom samhällsviktig verksamhet
 7. Eldning med liten och kontrollerad effektutveckling, maximalt 200W, i sådan miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation.

 

För förtydliganden kring de generella undantagen från eldningsförbud, se slutet på dokumentet.

Skärpt eldningsförbud, totalförbud

Om det råder extremt stor brandrisk infaller omedelbart skärpt eldningsförbud, som benämns totalförbud, i kommunen. Vid sådana förhållanden är det förbjudet med eldning utomhus förutom de generella undantag som anges nedan.

 

Vid totalförbud gäller generellt undantag från förbudet för:

 1. Arbeten som utförs enligt de krav som gäller för brandfarliga arbeten, heta arbeten och liknande regelverk.
 2. Nödvändig eldning inom samhällsviktig verksamhet
 3. Eldning med mycket liten och noga kontrollerad effektutveckling, maximalt 50W, i sådan miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation.

 

För förtydliganden kring de generella undantagen från eldningsförbud, se slutet på dokumentet.

Ansökan om dispens

Enskilda undantag från eldningsförbudet kan efter ansökan medges av räddningstjänsten i särskilda fall.

Om du vill ansöka om undantag, använd ansökningsformuläret för detta, på vår hemsida.

I första hand bör den tänkta eldningen utföras vid annan tidpunkt då eldningsförbud ej råder, men om detta inte är möjligt ska ansökan om undantag skickas till räddningstjänsten. Sådana undantag som kan medges i särskilda fall bör beviljas om brandsäkerheten bedöms skälig och om verksamheten har ett allmänintresse eller betydande privat intresse samt inte går att utföra vid annan tidpunkt.

 

Motivering till beslut

Beslut om eldningsförbud grundas på rådande brandrisk som tagits fram utifrån rådande klimat- och vegetationsdata. Beslutet syftar till att skydda väsentliga allmänna intressen och mer specifikt syftar det till att förebygga omfattande bränder i skog och mark.

Beslutet är fattat med stöd av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 5 kap 2§ samt gällande delegationsordning.

Kommunikation av detta beslut har utelämnats med stöd av Förvaltningslag 25§ (punkt 3: väsentligt allmänt intresse).

Beslutet har förenats med omedelbar verkställighet med stöd av Förvaltningslag 35§ (andra stycket: väsentligt allmänt intresse).


Beslut om eldningsförbud går att överklaga

Detta beslut kan skriftligen överklagas hos länsstyrelsen inom tre veckor från det datum då beslutet togs.

I skrivelsen skall anges vilka beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

Överklagandet ställs till Länsstyrelsen i Dalarnas län men skickas eller lämnas in till Räddningstjänsten Dala Mitt, Direktionen, Lugnetleden 3, 791 38 Falun.

Om nämnden/direktionen inte finner anledning att ändra beslutet på det sätt som Ni önskar skall nämnden sända överklagandet vidare till länsstyrelsen.

Definitioner

Eldning

Aktiviteter som genererar öppen eld samt uppvärmning där öppen eld plötsligt och intensivt kan blossa upp som en del i aktiviteten. Till eldning räknas förbränning med fast, flytande och gasformigt bränsle samt avsiktlig upphettning över ett materials termiska tändpunkt.

Brandfarliga arbeten, Heta arbeten

Uppsättningar med regler och krav på riskreducerande åtgärder såsom kompetens, materiel, godkännande, arbetssätt, bemanning, och liknande för att hantera arbetssituationer med hög risk för brand. Brandskyddsföreningen Sverige samt Svenska Brandsäkerhetsföretag är exempel på organisationer som upprättat sådana regelverk.

Samhällsviktig verksamhet

Privat och offentlig samhällsviktig verksamhet enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap definition av samhällsviktig verksamhet:

 • Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
 • Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Tomt/tomtmark

Ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål.


Vägledning och förtydliganden om undantag från eldningsförbud vid olika typer av eldning utomhusLarm  
221205 kl 13:45
Automatlarm
Kommun: Säter Station: 1000 Borlänge Automatlarm utan risk för brand. […]
221205 kl 12:07
Automatlarm
Kommun: Borlänge Station: 1100 Borlänge Automatlarm utan risk för brand. […]
221205 kl 11:45
Trafikolycka - singel
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Singelolycka, personbil som kört in i träd. Endast föraren i bilen, ej fastklämd […]
221205 kl 10:33
Interna brandlarm
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Ej brand, ej behov av Rtj[…]
221204 kl 17:00
Trafikolycka - singel
Kommun: Rättvik Station: 3500 Rättvik Trafikolycka älgolycka, Rv70. Personbilen bärgas från platsen. […]
Visa mer