Explosiva varor

 

När krävs tillstånd?

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering, överföring, och import av explosiva varor.

Definition av hantering: tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Tillstånd behövs inte för den som

  • har tillstånd enligt vapenlagen att inneha ammunition eller vapen och för dessa vapen förvarar ammunition.

  • har tillstånd enligt vapenlagen att inneha vapen och för dessa vapen hanterar högst 5 kg krut i riskgrupp 1.3 eller 1.4 för eget bruk,

  • förvarar produkter enligt bilaga 4 till MSBFS 2010:5 på de särskilda villkor som anges i bilagan. 

MSB:s föreskrifter 2016.3 om hantering av explosiva varor


Vem utfärdar tillstånd?

Räddningstjänsten Dala Mitt har på uppdrag av våra medlemskommuner (Falun, Borlänge, Säter och Gagnef) tagit över tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor inom förbundets verksamhetsområde från 120101.
Det innebär att om du söker tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det Räddningstjänsten Dala Mitt som kommer att hantera din tillståndsansökan – inte kommunerna och Polisen så som det var tidigare.


Hur söker jag tillstånd?

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Det innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som behövs för din hantering. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, ritningsunderlag, teknisk specifikation på förvaringsskåp, kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning m.m. 
Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner. 

Blankett för ansökan av tillstånd för hantering av explosiva varor

Så här fyller du i ansökan om tillstånd för hantering av explosiv varor

Blankett för ansökan om handel med fyrverkerier


Vad är explosiv vara?

Explosiva varor är explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. 


Vad kostar tillståndet?

Läs våra taxor och avgifter här.


Tillbudsrapportering

Tillståndshavaren har en skyldighet att underrätta tillståndsmyndigheten om en olycka eller ett tillbud har inträffat till följd av en brand eller explosion. Om Räddningstjänsten varit på plats i samband med tillbudet anses rapporteringen vara uppfylld.

Blankett för rapportering av tillbud


Tillsyn

Efter att du fått ditt tillstånd för hantering av explosiva varor så är det räddningstjänsten som genomför tillsyn av din verksamhet. Tillsynsbesök genomförs regelbundet och vid tillsynen kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt följs.


Försäljning av fyrverkerier

Att hantera fyrverkerier innebär vissa risker. Riskerna finns inte bara när de avfyras, utan även när de förvaras eller säljs. Det är därför viktigt att du som ska sälja fyrverkerier har god kännedom om vad du behöver göra för att förebygga de risker som kan uppstå. Just på grund av att det finns risker förknippade med hanteringen av fyrverkerier, finns regler som styr hur hanteringen ska gå till.

Handboken om försäljning av fyrverkerier finns för dig som säljer fyrverkerier och vill veta mer om vad reglerna innebär. Du kan läsa om tillstånd, säker förvaring och hantering med mera. Förhoppningsvis ger den dig en enkel väg till en säker hantering av dina fyrverkerier. 

Handbok om försäljning av fyrverkerier


Lästips

Mer information om brandfarliga varor finner du här 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

PM Handladdning av ammunition

Att destruera och förvara PU (krockkuddar) och hur man söker tillstånd för detta